Our Approach Grades K-5

All School Morning Meeting Recitation! Check it out! The Responsive Classroom approach is a nationally-used, comprehensive set of highly practical strategies for improving academic performance and social skills in students grades K-6.  It is based on developmental theory and is informed by years of educational experience. The Responsive Classroom approach makes group learning and individual learning possible. It implements active participatory lessons that allow students to construct an understanding of the subject matter and integrate and retain this understanding.  This method brings meaningful change to the ways in which students get ready to learn – changes that allow the brain to make the connections it needs for academic success.

The academic focus that New City School offers is founded in Responsive Classroom principles:

 1. The social curriculum is as important as the academic curriculum.
 2. How children learn is as important as what they learn.
 3. The greatest cognitive growth occurs through social interaction.
 4. There is a particular set of social skills that children need in order to be successful academically and socially.
 5. Knowing the children we teach is as important as knowing the content we teach.
 6. Knowing the parents of the children we teach is as important as knowing the children.
 7. The positive interactions which adults in a school have with the children, their families and each other provides the school model for social excellence.

10 Responsive Classroom Teaching Practices

 1. Morning Meeting
 2. Rules Creation
 3. Positive Teacher Language
 4. Interactive Modeling
 5. Logical Consequences
 6. Academic Choice
 7. Guided Discovery
 8. Collaborative Problem Solving
 9. Classroom Organization
 10. Working with Families

For its middle-grades students, New City applies the Developmental Designs approach. The principles and practices of the approach are aligned with the Responsive Classroom approach and adjusted to the unique developmental needs of young adolescents. Developmental Designs structures are designed to meet adolescent’s needs for autonomy, competence, relationship, and fun. Students genuinely enjoy school. They feel connected, heard, empowered, and safe, and academic engagement increases. Show5 All School Morning Meeting Aqriska oo  kulanka subaxdii ddhamaan dugsiga! Habkaan Fasalka Tixgelinta (Responsive Classroom) waa hab laga isticmaalo wadanka oo dhan oo dhameystiran oo ah xeelado sare leh oo la taaban karo lagu hagaajinayo kartida tacliinta iyo xirfadaha bulshada ee ardayda fasalada K- 6. Waxaa ku salaysan aragti koritaan iyo waayo-aragnimo oo waxbarayaasha. Habkaan Fasalka Tixgelinta dhigaysa wuxuu suurto gal ka dhigaa barashada koox guul iyo barashada shakhsiga iyo sidoo kale casharro ka qaybqaadashada oo firfircoon una ogolaanayso ardayda si ay u dhisaan fahamkuuda mowduuca iyo dhexgalaan oo na la iaabaynin. Fikradaha waxaa loogu tala galay in ay keenaan isbedel macno leh si ay ardayda diyaar u noqdaan wax barashada, isbedel kaasoo u oggolaanaya maskaxda si ay xiriiris usameeyso si loo gaaro guusha tacliimeed. Diirada tacliimeed oo Iskoolka New City uu bixiyo waxaa lagu aasaasay Mabaadii’da habka Fasalka Tixgelinta (Responsive Classroom):

 1. Manhajka bulshada wuxuu muhiim u yahay sida manhajka tacliinta.
 2. Waxa  carruurtu  labaro waxey muhiim u yahay sida waxa ay bartaan.
 3. Garashada ugu weyn waxay dhacdaa iyada oo bulshada lagudhaxjiro.
 4. Waxaa jira go’an oo gaar ah oo ah xirfadaha bulshada ay carruurtu u baahan yihiin si ay u helaan guul tacliin iyo buslhada.
 5. In aan aqaano carruurta aan wax bareeno, iyo dhaqan kooda iyo horumarkooda wexee muhiim u tahay sida aqoonta wax aan bareeno.
 6. Inaa aqaano waalidiinta wexee muhiim u tahay sida carruurta aan ku barno.
 7. Isdhexgalka wanaagsan oo dadka waaweyn wexee muhiim utahay sida qofka shaqsiga shaqadiisa.

 10 dhaqmood oo habka Responsive Classroom: 

 1. Kulanka Subas
 2. Suubinta Xeerarka Fasalka
 3. Luuqada Macalinka oo Fiican
 4. Tuusida dabeecadaha
 5. Cawaaqibta MAcquul eh
 6. Doorashada Qax Barashada
 7. Bartin ay hoggaaminayaan
 8. Wada Shaqeynta Lagu Xallinayo Dhibaatada
 9. Abaabulka Fasalka
 10. La shaqeynta Qoysaska

Ardayda Iskoolka dhexe oo New City waxay isticmaalaan habka Developmental Designs. Abaadiida iyo shaqada habkaan waxee la mid yahiin habka Responsive classroom oo lagu toosiyaa baahida kobaca gaarka eh oodhalinyarada. Dhismayaasha Developmental Designs waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida qofka dhallinyarada ah ee madaxbannaani, kartida, xiriirka, iyo madadaalo. Ardayda si dhab ah ayee dugsiga ugahelaan. Waxay ku dareemaayaan xiriir, in la maqlay, awood, iyo ammaan marka tacliinta hawlgelinta wuu kordhaayaa. Show5 Wixii macluumaad dheeraad ah,  www.originsonline.org