Habka Hormarka

DSC03288 Qorshamaha Sameeska Sababtoo ah guusha ardayga waxey ku tiirsan tahay isku qasidda ah ee xidhiidhka fiican, xirfadaha bulshada, iyo hawlgelinta barashada marka (Developmental Designs comprehensive) naqshado hormarinta waxbarashada waxeey is ku dartaa waxbarashada bulshada iyo tacliinta. Baridda iyo barashada waxaa daciifiyey edeb la’aanta, ammaan la’aanta, bulshada oo isku xirnayn, iyo arxandarro arday. Dhaqanka habkaan hormarka waxbarashada waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida qofka dhallinyarada ayakoo firinaayo arimahaan muhiimka eh ee waxbarashada.
Habka horumarka waxbarashada oo caawisaa macallimiinta:

  • La kulan baahida horumarka ardayda dugsiga dhexay ay ka mid tahay, madaxbannaani, kartida, xiriirka, iyo madadaalo. Marka ardayda si dhab ah ayee dugsiga ugu raaxaysan. Waxay dareemayaan in la maqlay, awood ay leyihiin, iyo ammaan ay leeyihiin marka hawlgelinta tacliinta way kordheysaa.
  • Isticmaalka hab-dhaqan iyo maado ku haboon jidheed, dareenka bulshada, iyo aqoonsiga xubno horumarka oo loogu talagalay qofka dhallinyarada ah oo habka hormarka iyo heyadaha gargaarka waxtarka ah oo kusaabsan hirgalintiisa.
  • Dhisidda xirfadaha dareenka bulshada. Ardaydu waxay babartaan maalin walba todoba xirfadaha dareenka bulshada ee muhiim ah: Iskaashiga, wadahadalka, caddaynta, Mas’uuliyadd, Naxiirsta, hawgelinta, iyo isilaalinta.
  • Ka hor taga xukumaan jebinta. Dhismeyaal ayaa ardayda la baraa sanadka bilowgiis oona si taxadir leh loo dayactiro si loo yareeyo edeb xun. Marka ay ardaydu jebiso xeerarka, dhismayaashaan ayaa caawineyso macallimiinta in ay arakaan iyo ee fahmmaan waxa dhacaya iyo sida loo isticmaalo luqadda ku habboon iyo si wax looga qabto xaaladda.
  • Dhiirigelinta ardayda si ay ugu guuleystan tacliinta. Ardayda waxaay bartaan marka ay leeyihiin doorashooyin, marka ay wax barashadu ay dhisantahay oo ay kala duwan, iyo ay marka ay arkaayaan sababta. Habka hormarka wuxuu isticmaalaa milicsiga si ardayda ay ogo qeyb qaataan qiimeynta waxbarashada.
  • Caawinta ardayda dhibtoonaayaan. Marka arday bilaabaan in aycidda maceeda ahe, macalimiinta waxee raadiyaan xal guud ahaan kasoo ka mid ah saddexda diiradda weyn: dhisidda bulshada, xirfada dareenka bulshada, iyo ku dhaqanka waxbarashada xiiso leh iyadoo kordineyso fursadaha guusha.
  • Suubinta bulsho waxbarasho oo ardayda dhan ay ka mid yihiin. Fasalka habka hormarka qof walbo waa la maqlaa. Ka qaybgalka oo ardayda dhan waxaa lagu dhiirigelinayaa meelaha bulshada iyo waxbarashada. Ku dhaqanka oo maalin walbo waxey caawineysaa duminta kooxaha iyo baabi’iyo xoogsheegashada iyada oo xoogga la isticmaalaayo garashada iyo qiimaynta dhamaan ardayda oo fasalada dhan, iyo iyada la isticmaalaayo xalinta dhibaatooyinka.
  • Dadka waaweyn oo lah xariir dhisan oo xoog leh shaqaalaha is ku kalsoon oo lafdhabar u yihiin guusha tacliimeed ee ardayda. Ku dhaqanka habka hormarka oo ka baxsan fasalka oo kulanka shaqaalaha, shirarka kooxda, iyo istabobarka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>