Foomamka Codsiga iyo Buuga Dhaqanka Ardayda

Si aad u codsato in ilmahaagu uu dhigto Iskuulka New City fadlan soo buuxi page 1ad oo buuga diiwaan-galinta markaana soo celi..   Sida aa usoo celinkartid waa:

   • email ugu soo dir ashley@newcitycharterschool.org
   • fakis ku soo dir 612-623-3319
   • U soo dir 229 13th ave NE Minneapolis, MN 55413
   • Xafiiska Ku soo celi inta lagu jiro saacadaha dugsiga

Ogeysiiska Diiwaangelinta New City:

   • Qoysaska ayaa la wargalin doonaa dhammaadka bisha Marso hadii la aqbaley ama hadii ay kujiraan liiska suginta.
   • Waa la sii wadi doonaa in la ogeysiiyo qoysaska xaaladda isqorista ilaa dhamaadka sanad dugsiga iyo bilaha xagaaga.

Foomamka Codsiga 

Marka lagugu aqbalaa/diiwaangasho Iskoolka New City fadlan soo buuxi pageka 2-7 oo buuga Diiwaangelinta

Buugaga Dhaqanka Ardayda: