Cuntada

 • Warbixinta Cuntada

  Meeqaa quraacda iyo qadada iskoolka la gadaaa?

  • Quraacda $1.50
  • Quraacda la dimay $0.00
  • Qadada $3.00
  • Qadada la dimay $0.00
  • Nooca qudaarta ma lee dhahay?  Haa
  • Qadada deyda mala imaan karaa?  Haa
  • Qado iyo quraac bilaash ama raqiis ah ma jiraan?  Haa (ardayda u qalanto)