Jadwal

Wakhtiga bilaawga: 10:15 Wakhtiga dhammaadka: 4:45 Ciyaalka xanaanada (kindergarten) waa maalintii oo dhan

Waxaan raacnaa jadwalka dugsiyada dadweynaha oo Minneapolis.

  • Sanad Dugsiyeedka 2014-2015
  • Jadwal Taariikh 2014-2015
  • Maalinta ugu horeysa fasalada 1da illaa 8da: Isniinta, 25ta Agost
  • Maalinta ugu horeysa fasalka xanaanada: Arbacada, 27da Agost
  • Maalinta ugu dambeysa fasalada K-8: Jimcada, 5ta Juun
  • Faylka Arbacada ayaa guriga loo soo diraa toddobaad walbo si aad u ogaato waxa ka dhacaya fasalka iyo bulshada dugsiga.