Jadwal

Wakhtiga bilaawga: 10:15 Wakhtiga dhammaadka: 4:45 Ciyaalka xanaanada (kindergarten) waa maalintii oo dhan

Waxaan raacnaa jadwalka dugsiyada dadweynaha oo Minneapolis.

  • Jadwalka Iskuulka New City 2017-2018
  • Maalinta ugu horeysa fasalada 1ad illaa 8ad: Isniinta, Agost 28ad
  • Maalinta ugu horeysa fasalka xanaanada: Arbacada, Agost 30ad
  • Maalinta ugu dambeysa fasalada K-8: Juun 8
  • Faylka Arbacada ayaa guriga loo soo diraa toddobaad walbo si aad u ogaato waxa ka dhacaya fasalka iyo bulshada dugsiga.