Lunch

  • How much does school breakfast and lunch cost?

  • Breakfast $1.50
  • Reduced-$.00
  • Lunch $3.00
  • Reduced-.00$
  • Do you have vegetarian options? Yes, as well as gluten free, soy free, and dairy free
  • Can I bring my own lunch? Yes
  • Are there free and reduced breakfast and lunch options? Yes (for qualifying students)
  • Questions? Please email our Nutrition Manager, Mr. Otis <otis@newcitycharterschool.org>
 • Warbixinta Cuntada

  Meeqaa quraacda iyo qadada iskoolka la gadaaa?

  • Quraacda $1.50
  • Quraacda la dimay $0.00
  • Qadada $3.00
  • Qadada la dimay $0.00
  • Nooca qudaarta ma lee dhahay?  Haa
  • Qadada deyda mala imaan karaa?  Haa
  • Qado iyo quraac bilaash ama raqiis ah ma jiraan?  Haa (ardayda u qalanto)